sábado, 7 de noviembre de 2009

Colectivo de Nules

Hola:

Vos envie la moció que vam presentar al darrer plenari en torn les inundacions del 29 de setembre. Finalment no la vam passar a votació després que els grups consideraren que no era un tema urgent. Nosaltres defensavem que era ara, quan fins i tot ja havia passat un més des de les inundacions, quan podriem influïr més a les altres administracions per què prengueren compromís amb Nules i invertirn en noves infraestructures contra inundacions. Allò ben cert és que el PP havia presentat una altra moció, i després de renyir amb ells como sempre, vam poder consensuar un text nou amb el portaveu del PP(Adsuara "el Roso"), text que coneixien tots els portaveus i que en principi estàven d´acord. Tanmateix va ser l´alcalde el que va desautoritzar al seu propi portaveu, i Martínez Lucas el que pareixia preferir que no s´aprovara la moció. Com diu el mestre Forges: PAÍS !!!!


Salut.
Sixto Salvador Casinos, portaveu del Grup Municipal d´Esquerra Unida a l´Ajuntament de Nules, presenta al plenari aquesta moció per al seu debat i aprovació si s´escau, fonamentada en la següent

Exposició de motius

El darrer 29 de setembre, bona part del nostre terme municipal, i especialment la població marítima, han patit, a causa de les pluges torrencials i de l´avinguda d´aigua, una molt greu inundació que ha vingut a recordar-nos les de setembre de 2004. Encara que cal que ens reconforte el fet de que no hagen hagut víctimes personals, els danys han sigut abundants i han afectat als béns d´un nombre molt ample de famílies sobre tot a la platja i a les zones agrícoles. A més a més, moltes infraestructures del nostre terme han restat greument afectades.

Lamentablement, les conseqüències dels temporals al nostre poble són ben conegudes. Ara correspón a les diferents administracions públiques actuar amb la màxima celeritat i eficàcia, per tal de que les ajudes pertinents i suficients a tots el nivells (fiscal, indemnitzatori, de segurs, de reparació d´infraestructures, etc...) arriben als veïns i al propi Ajuntament de manera urgent. Així, tant l´administració autonómica, com l´estatal, com qualsevol altre organisme implicat com puga ser la Diputació Provincial, deuen de confluir amb l´Ajuntament de Nules en l´adopció coordinada de les mesures necessàries per tal que els nostres problemes siguen resolts com cal.

Considerem, així mateix, que aquesta moció no pot limitar-se només a exigir ajudes per tal de pal·liar els efectes del temporal, sinò que cal que aborde les causes que ens han dut a aquesta situació una altra vegada, i que encara no han sigut resoltes. Cal en definitiva que l´Ajuntament de Nules, de forma plenària, planteje i exigeixca de nou a les diferents administracions totes les actuacions i infraestructures necessàries al nostre terme per tal de que les époques de pluges no siguen any darrere any una amenaça per a Nules. Així ho vam plantejar l´any 2004, i a banda de la canalització de la Serraleta, seguim igual. Les catàstrofes que hem patit els darrers anys, deurien ser, en definitiva, el punt de partida d´un camí sense retorn, un camí cap a un poble ben equipat i preparat front els temporals torrencials.
Per tant, el Grup Municipal d´Esquerra Unida, presenta al Plenari la següent,
MOCIÓ

1.- Que l´Ajuntament de Nules, es dirigeixca a les diferents administracions implicades (tant autonómiques, com estatals, com provincials), per tal de que habiliten de manera urgent, i amb la màxima celeritat i eficàcia, les ajudes pertinents i suficients per a pal·liar els danys produïts al terme municipal de Nules com a conseqüència de les inundacions del darrer 29 de setembre de 2009.

De la mateixa manera, exigim tant a l´administració autonòmica com a l´administració estatal, com a qualsevol altre organisme implicat, que actuen de manera coordinada i eficaç, confluint amb el mateix Ajuntament de Nules, per tal d´abordar la situació de la forma més àgil possible. I tot açò amb independència de la fórmula jurídica i administrativa que s´utilitze al respecte.

Siga com siga, les ajudes habilitades, deuran contemplar els següents mínims:
S´establiràn les ajudes institucionals que calguen per tal d´indemnitzar els danys patits pels béns dels veïns (siguen urbans, comercials, automòbils, mobles o agrícoles), i també per les infraestructures municipals.
La fórmula utilitzada garantirà que subsidiariament siga el “Consorcio de Compensación de Seguros”el que abone els danys que no siguen coberts d´altra forma.
S´actuarà urgentment en la reparació de les infraestructures públiques afectades (com puguen ser per exemple els camins rurals).
S´habilitaràn les mesures fiscals convenients per tal de bonificar als veïns en el pagament dels diferents impostos sense que es produeixca pèrdua municipal d´ingresos.
2.- Que l´Ajuntament de Nules es dirigeixca a les diferents administracions i organismes implicats, per tal de que s´inicien les actuacions necessàries per a evitar inundacions com la que hem patit. Al respecte, cal exigir les següents:

Que es procedeixca a habilitar una eixida directa al mar del Barranc del Torrent, per tal de que Nules dispose de dos eixides al mar junt a la de la Gola.
Que es procedeixca a la canalització del Barranc de Betxí fins la mar.
Que es procedeixca a acondicionar i mantindre convenientment el Barranc del Torrent, i en general tots els barrancs i llits naturals del terme municipal.
Que es procedeixca a resoldre tècnicament els problemes que estàn creant les carències de l´espigó d´eixida de la Gola, dificultant l´eixida de l´aigua de les avingudes torrencials.
Que es procedeixca a revisar els sistemes d´evacuació d´aigua i la seua capacitat, de les infraestructures de comunicació vial que circunden el nostre poble (desviament de la N-340, autovia Almenara-La Jana, etc...)
Que s´habiliten accesos no inundables a la zona hortofrutícola de la Senda Mitjana.
Que se planteje una actuació integral d´adeqüació sobre el sistema de clavegueram dels nostres nuclis urbans.
Que en general s´actue en qualsevol altra qüestió que puguen plantejar els tècnics especialitzats.
3.- Que el present acord siga retmés urgentment al Consell del Govern Valencià, al Consell de Ministres del Govern de l´Estat, a la Diputació Provincial, a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i a totes les institucions, administracions i organismes que puguen tindre comptències en les matèries açí tractades.


Sixto Salvador Casinos Regidor d´EU Nules, 29 d´octubre de 2009,

No hay comentarios:

Publicar un comentario