viernes, 30 de abril de 2010

Colectivo de Nules

La referida a l´atur va ser aprovada amb els vots a favor d´EU, PSOE, IPN i SI-Nules. El PP se va abstindre per que no estava d´acord amb la referència a la transparència en els processos de contractació. De fet, l´alcalde va presentar posteriorment una moció oral per què es llevara eixa referència i ampliant la nostra moció eixint al pas. Contradictoriament va ser aprovada per la resta de grups.

Respecte a la moció sobre el jutge Garzón, no va ser aprovada, per que va tindre 8 vots en contra (PP), 3 abstencions (IPN), i 6 vots a favor (EU, PSOE i SI-Nules). El PP es va mostrar molt beligerant, i seguint la linia infumable del revisionisme històric de rehabilitació del feixisme, va acusar al bàndol republicà de tots els mals de la Humanitat, i per supost de tots els assassinats. ! Españoles!.....Franco.....No ha muerto!.

Salut.


Sixto Salvador Casinos i Vicent M. Hueso Planelles, regidors del Grup Municipal d'Esquerra Unida a l'Ajuntament de Nules, presenten davant el Plenari la següent moció per al seu debat i aprovació, si s'escau, fonamentada en la següent

Exposició de motius
.Des d’Esquerra Unida considerem que, si finalment el jutge Baltasar Garzón és expulsat de la carrera judicial per haver obert una investigació sobre els crims del franquisme, es demostrarà que Espanya continua blindada pels hereus del franquisme i de la dictadura. El Tribunal Suprem, a l'asseure en la banqueta a Baltasar Garzón, dóna un aval a la dictadura franquista, traslladant judicialment una imatge vergonyosa al món que ve a confirmar que el període obert per la transició encara no ha acabat.
El jutge Luciano Varela i la Sala de lo Penal del Tribunal Suprem, a l’admetre les querelles del pseudo sindicat “Manos Limpias” i de la Falange Espanyola de les JONS, han dictat autos i resolucions que situen cada vegada més prop del judici oral al Magistrat Garzón, acusant-lo de prevaricació per haver admés les peticions de les víctimes del franquisme. Els arguments més destacats per procesar a Baltasar Garzón, segons l’auto del jutge instructor, són la Llei d’Amnistia de 1977 i la Llei de la Memòria Històrica aprovada recentment per les corts.
La Llei d’Amnistia, com les “lleis de punt final” promulgades en alguns països llatinoamericans, no pot evitar, en els casos de crims contra la humanitat que aquestos siguen investigats. Països com Itàlia, Alemanya o França continuen en l’actualitat jutjant crims de guerra comesos en el període entre 1940 i 1945. Així, per exemple en Alemanya, s’han rehabilitat fa sols unes setmanes a tots els soldats represaliats per Hitler i el nazisme.

En aquest sentit, s’ha de recordar que Espanya és signant de convenis i tractats internacionals com el Conveni Europeu de Drets Humans, el Pacte de Drets Civils i Polítics de Nova York, la carta del Consell d’Europa i el Tribunal Penal Internacional. La jurisprudència internacional avala la investigació en relació amb els crims i desapareguts baix les dictadures militars a Llatinoamèrica, o en la guerra de l’antiga Iugoslàvia.
La Llei de la Memòria històrica, encara que “descafeïnada” i insuficient, no invalida ni substitueix al Codi Penal ni als tractats internacionals. Quan el jutge Garzon admet les peticions per part de víctimes del franquisme i d’associacions per la recuperació de la memòria històrica, el que fa és garantir-los la tutela judicial efectiva, que no és una altra cosa que un dret constitucional bàsic.
En un paràgraf de les al·legacions presentades en l'ordre de processament del jutge Varela, Baltasar Garzón diu: “de qui era adversari polític García Lorca? I els milers de xiquets raptats? I les desenes de milers de persones desaparegudes en els nostres pobles i ciutats soterrades en fosses comunes?”
Des de Esquerra Unida considerem que en el procés de la Transició van quedar estructures intactes, com la judicial, en la qual jutges i fiscals que van formar part de la maquinària de repressió del franquisme van continuar i van ascendir en l'arquitectura judicial del nostre país.
Cal recordar que continuen vigents sentències condemnatòries vergonyoses com les referides a Blas Infante, LLuís Companys, Julián Grimau o Miguel Hernández, entre moltes altres. D'altra banda, des de determinats estaments de la societat espanyola no se li perdona a Baltasar Garzón la seua lluita contra el terrorisme d'Estat i contra la corrupció política. Això, unit a la seua persecució implacable del terrorisme d'ETA, fa que el encausament de Baltasar Garzón conte amb amics des de molt distints i distants llocs de l'espectre polític i social. Per això, avui la solidaritat amb Baltasar Garzón va més enllà que com jutge la seua forma d'actuar agrade més o menys, més enllà fins i tot que siga

el jutge espanyol amb més projecció a nivell internacional, perquè el que s'ha posat a prova amb el procés judicial seguit contra Baltasar Garzón és la qualitat de la democràcia i dels Drets Humans en el nostre país.

Per tot l'exposat, el Grup Municipal d’EUPV proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents
ACORDS

1º.- El Ple d’aquest Ajuntament acorda adheir-se al Manifest de recolzament al jutge Baltasar Garzón, el text del qual a continuació es transcriu:
Atenem amb preocupació els passos que, arran de la investigació dels crims del franquisme, el Tribunal Suprem ha donat contra el jutge Baltasar Garzón, amb l’oposició d’una part de la judicatura i de les associacions per la recuperació de la memòria històrica. Com ciutadans, volem també mostrar la nostra inquietud pel fet que als familiars de les oficialment 130.000 víctimes del franquisme se'ls negue el manament de la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides de reconeixement, de reparació i de justícia. La violació dels drets humans ha estat una desgraciada realitat al llarg de la història de la humanitat; els seus autors, en la immensa majoria de les ocasions, han quedat impunes i a les víctimes i a les seues familiars, en altres tantes, se'ls ha privat de la necessària tutela judicial en els tribunals interns.
Els desapareguts de les dictadures constitueixen una realitat dramàtica en països avui democràtics i, en alguns llocs, han perdut el dret de defensa, mentre que els seus botxins han quedat impunes per a sempre. Els seus familiars i les associacions que els emparen romandran per “massa temps ja” en la indefensió, mentre els tribunals no donen camí a les seues demandes.

Així ho reconeix el Tribunal Europeu de Drets Humans de 16 de juliol de 2009, per al qual “l'absència” de recerca oficial de desapareguts suposa un tracte cruel i inhumà considerant a aquests víctimes de tortura, com ens recordava José Saramago i alts membres de la judicatura recentment. La Convenció de Ginebra, la Declaració Universal de Drets Humans i altres organitzacions adverteixen a la comunitat internacional que han de perseguir els crims contra la humanitat en els seus diferents territoris. Per això ens ompli d'orgull que la justícia espanyola haja obert una gran bretxa en la persecució de crims en altres països (Xile, Argentina, El Salvador, etcètera) propers. No obstant això, ha callat de forma vergonyosa sobre la realitat dels crims en el seu propi país. No podem rebre felicitacions en l'estranger pel nostre sentit de la justícia en la tutela d'aqueixos fets comesos en el passat, i assistir alhora al vergonyós i penós espectacle d'asseure en la banqueta a un dels jutges més respectats en tot el món en aquesta tasca de donar veu a les víctimes del franquisme, acusat de prevaricació per un “pseudo sindicat” anomenat “manos limpias” que embruta les nostres esperances d'una justícia democràtica.
Mentre no s'empare i s’investigue la veritable memòria del nostre passat i es restituïsca amb caràcter general l'existència i memòria dels quals van donar la seua vida i llibertat per elles i per les de les generacions actuals, la nostra justícia seguirà amb una assignatura pendent. Qui es pretenen cridar “mans netes”, emparats en aquesta ocasió, ells sí, efectivament, per alts tribunals, lluny d'exigir les seues responsabilitats, prefereixen asseure en la banqueta a un home decent, capaç de posar l'exercici de la seua professió a l'altura, teòricament parlant, de la nostra democràcia. Per això, nosaltres també ens considerem asseguts en la mateixa banqueta que el jutge Garzón i estem tristament convençuts que si l'obliqua maquinària engegada contra aquest magistrat avança en el sentit que intuïm, assistirem, en paraules de Manuel Rivas, “al kafkià procés d'un tribunal que encausa, en carn, a la Justícia, patint amb això la nostra Democràcia el pitjor colp des del 23F”. Com també afirmava

José Vidal-Beneyto, “quan enfront de la violència política l'Estat de Dret i les seues expressions emblemàtiques, el Tribunal Suprem, entre elles, són la nostra última trinxera, l'operació antiGarzón ja no pot ser més dramàtica per a la democràcia espanyola”.
És increïble que vegem en aquests últims temps actuacions de jutges que han merescut la repulsa del conjunt de la societat, sense que pels tribunals i òrgans disciplinaris de la judicatura hagen merescut un sol retret corporatiu quan s'han lesionat drets fonamentals de la persona. Per contra, l'exercici professional d'un jutge que conta amb reconeixement universal, avui s'enjudicia per alguns dels seus companys, a qui no sembla que s'aplique la mateixa vara de mesurar. No obstant això, la seua presència, passe el que passe, com va afirmar Ernesto Sábato, serà on es trobe un perenne al·legat de llibertat i democràcia enfront de qui es consideren impunes.
2º.- Donar trasllat del contingut de la present Moció a la Plataforma en Defensa del Jutge Baltasar Garzón, y publicar-la mitjançant Edicte i als mitjans locals de comunicació.

3º.- Donar trasllat del contingut de la present Moció a tots els grups polítics representats en el Congrés dels Diputats i les Corts Valencianes.
Sixto Salvador Casinos Vicent M. Hueso Planelles
Regidor EU Regidor EU

Nules, 29 d´abril de 2010

Sixto Salvador Casinos, i Vicent M. Hueso Planelles, regidors del Grup Municipal d´Esquerra Unida a l´Ajuntament de Nules, presenten aquesta moció per al seu debat i aprovació si s´escau, fonamentada en la següent

Exposició de motius

La greu situació de crisi econòmica i social que pateix la nostra societat, està afectant cada volta amb més contundència a bona part de les famílies de Nules. Les situacions de desocupació de molts treballadors i treballadores del nostre poble, en molts casos afectant a diversos membres de la mateixa unitat familiar, fiquen i ficaran en breu a molts ciutadans en situació d´emergència social. Molt més encara quan vagen esgotant-se les prestacions d´atur que puguen estar cobrant en estos moments eixos treballadors.

Per una altra banda, la realitat de l´activitat laboral desenvolupada durant les campanyes de recolecció, manipulat i envasat de cítrics, activitat tradicional al nostre poble, està marcada per unes campanyes citrícoles cada volta més curtes i per un contexte de transformació i recessió de la nostra agricultura que fan que els jornals que es realitzen fora de temporada siguen extraordinariament escassos.
Sense dubte, totes les administracions públiques tenen l´obligació d´articular mesures de protecció i foment de l´ocupació dels treballadors en situació d´atur. En este sentit, cal dir que ni el Pla E del govern central, ni el Pla Confiança del govern autonòmic, ni els fons destinats a l´atur agrícola, estan supossant una font de creació d´ocupació acceptables, resultant completament insuficients.
Així les coses, resulta fonamental que els Ajuntaments destinen fons propis addicionals per a pal·liar, encara que siga parcialment, la desocupació dels seus veïns i veïnes. I tot això valorant positivament el fet de que els fons invertits en la contractació de treballadors aturats, redundarà en la realització d´obres i treballs d´interés públic per al nostre municipi.
Per tant, i per tal d´avançar en l´aplicació de les polítiques esmentades, presente al Plenari la següent


MOCIÓ

1.- Que es procedeixca, amb caràcter d´urgència, a incrementar suficientment i de manera substancial, les partides pressupostàries destinades a la contractació de treballadors desocupats del nostre poble, per a la realització d´obres i treballs d´interés públic.

2.- Que de la mateixa manera, l´augment plantejat contemple una aportació important de fons propis de l´Ajuntament de Nules per complementar l´actuació d´altres administracions davant dels efectes perniciosos de la desocupació que afecta a la nostra població.

3.- Que es procedeixca a la creació de mecanismes que garantisquen la transparència, la proporcionalitat i l´equitat en l´aplicació pràctica dels fons públics referits en els punts anteriors, amb la participació de tots el grups municipals i els agents socials.Sixto Salvador Casinos Vicent M. Hueso Planelles
Nules, 29 d´abril de 2010.


Nota de prensa del colectivo de3 Vila-real

ESQUERRA UNIDA EXIGE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN VILA-REAL POR EL CASO GÜRTEL

Manuel Vilar, Coordinador Local de EUPV, considera que una comisión de investigación despejaría las dudas sobre la vinculación del PP de Vila-real con la trama Gürtel. “Deben ser valientes y permitir una investigación, en otros lugares han tomado esta iniciativa, Vila-real no puede ser menos”.

Vilar considera tremendamente grave la situación, “el PP no se puede escudar en simples declaraciones, negando toda vinculación, es su deber dejar claro que clase de relación tuvo con las empresas del Bigotes por el bien de nuestra localidad” y añade que una comisión de investigación seria “oportuna y resolvería las dudas de la población de una vez por todas”.

El coordinador exige al Partido Popular de Vila-real que sean valientes y permitan una investigación, “existen indicios en el sumario Gürtel que apuntan a un acto del PP en 2007 relacionado con estas empresas, con un desfase en las cuentas, no pueden quedarse callados, un representante público debe dar la cara ante la ciudadanía”.

El representante de Esquerra Unida en Vila-real recuerda que en Castellón han abierto una comisión de este tipo para tratar de dilucidar y aclarar la implicación del equipo de gobierno en la trama de corrupción Gürtel, “se trata de una medida sana para despejar las dudas en nuestro municipio, en Vila- real no nos merecemos menos”.

Castellón, 30 de abril del 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ALBIOL: “LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEBEN DECIR BASTA DE FORMA MASIVA EL 1º DE MAYO”


Marina Albiol, diputada de EUPV, anima a los trabajadores y trabajadoras a “participar en la manifestación del 1º de mayo de forma masiva para defender sus derechos y lanzar un mensaje claro de fuerza a la patronal” y advierte que “ 74000 parados en Castellón, demuestran que las políticas en materia de empleo del PP y el PSOE, cada uno en su ámbito de competencias, son un completo fracaso”.

La diputada considera los datos del desempleo conocidos ayer como extremadamente preocupantes, “con un 25% de la población activa en paro, el Partido Popular y el POSE debería comenzar a tomar medidas reales para atajar la crisis, la situación se está convirtiendo en insostenible para muchas familias castellonenses, abandonadas por un gobierno central y autonómico inoperante”.

Con motivo de la celebración del 1º de mayo, la diputada anima a todos los trabajadores a participar en la manifestación de forma masiva, “defendiendo en la calle, los derechos laborales que han sido conquistados tras decenios de dura lucha obrera, y que ahora la patronal pretende esquilmar con la excusa de la crisis económica”.

Albiol, considera que con los datos en la mano, “con 74.000 trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo, queda muy claro quién está pagando esta crisis, generada por la avaricia y la especulación de los sectores financieros” y demuestra que las políticas en materia de empleo del PSOE y PP “son un completo fracaso”.

Castellón, 30 de abril del 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

jueves, 29 de abril de 2010

Nota de prensa del colectivo de Castellón

CARRERAS EXIGE AL PP QUE DE EXPLICACIONES SOBRE LAS CONTRATACIONES A DEDO

Carmen Carreras, Coordinadora de EUPV de Castellón, exige que el equipo de gobierno del Partido Popular aplique la normativa de contrataciones de servicios escrupulosamente y deje de contratar a dedo. “Esto es inaceptable, incluso fraccionan los contratos para no tener que realizar concursos públicos, el alcalde debe dar explicaciones”.

Carreras considera escandaloso que se utilicen estas triquiñuelas para no tener que realizar concursos públicos, y así poder beneficiar a empresas afines, “tienen que dar explicaciones y asumir responsabilidades” y añade, “el Partido Popular se salta a la torera los procedimientos, se creen que el ayuntamiento es su cortijo, donde pueden hacer y deshacer a su antojo”.

La coordinadora de Castellón considera que los contratos deben ser investigadas, y se sepa a cuánto ascienden, “la ciudadanía tiene derecho a saber cómo gasta el dinero su alcalde, en propaganda, catering, regalos protocolarios, mobiliario, y o todo a dedo” y añade que “desde hace un tiempo a esta parte, todo lo relacionado con el PP huele a podrido”.

Para la coordinadora esta es la forma de trabajar del Partido Popular, contratando a empresas a dedo, sin pasar por los mínimos trámites que garanticen la transparencia y la claridad en las contrataciones, “se trata de una realidad que sorprende ya a muy pocos, pero que empaña la ya muy deteriorada imagen de los políticos en nuestras comarcas”.

Castellón, 29 de abril de 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

Nota de prense del colectivo de Vila-real

ESQUERRA UNIDA DE VILA-REAL CRITICA EL HUMO VENDIDO CON LA FACULTAD DE MEDICINA POR EL PP

Manuel Vilar, coordinador local de EUPV en Vila-real, considera que el PP debe unas explicaciones a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. “tras meses vendiendo a bombo y platillo la llegada de la facultad de medicina, ahora se todo se queda en nada” y asegura que en el PP, “todo son palabras, pero hechos ninguno”.

Esquerra Unida de Vila-real critica “tras tantas declaraciones afirmando que Vila-real seria el lugar donde se ubicaría la facultad de medicina, resulta que se queda en la capital, en Castellón” y añade que el Partido Popular “ha vendido humo a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra población y no ha conseguido absolutamente nada”.

A juicio del coordinador esto evidencia la nula capacidad del equipo de gobierno de trabajar en beneficio de los vecinos, “Vila-real podría haber sido el lugar donde se ubicara medicina, pero no han sabido negociar con la UJI ni con la Conselleria, han preferido las palabras huecas y la propaganda a trabajar”.

Vilar también espeta al actual conceller de educación, Font de Mora, que a pesar de Vila-real y médico, “no ha sabido defender los intereses de su ciudad de nacimiento y ha dejado a sus compañeros de partido de la localidad en ridículo”.

El representante de EUPV en Vila-real no cuestiona la decisión última de ubicar la facultad en Castellón por parte de la UJI, “respetamos la autonomía universitaria, como no podría ser de otra forma”, pero recrimina que el PP “se llenara la boca con este asunto para quedar finalmente en un fiasco, del que son responsables tanto alcalde como el Conseller de educación”.

Vila-real, 28 de abril del 2010
GABINETE DE PRENSA D'ESQUERRA UNIDA

Nota de prensa del colectivo de Castellón

Esquerra Unida acusa al Consell d’atacar “amb obstinació i frenetisme” la lliure circulació de la senyal de TV3

La diputada autonòmica d’EUPV, Marina Albiol, ha denunciat el tancament del repetidor de TV3 de Catí, “conseqüència de les amenaces de la Generalitat, qui finalment ha aconseguit el que volia, actuant, de nou, de manera antidemocràtica, coartant la llibertat d’expressió i el dret d’informació dels ciutadans i ciutadanes”.

Per a Albiol, “és una vergonya que el PP continue amb aquest procés. Des d’EUPV seguim recolzant i impulsant la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promou ACPV per aconseguir que TV3 es puga veure per tot el País Valencià”.

Esquerra Unida, recorda que el tancament del repetidor de TV3 a Catí i la prohibició ahir de la retransmissió del partit del Barça, se suma a moltes altres actuacions de censura. “Ja són milers i milers els habitants que estan patint aquesta manca de llibertat per part de l’actuació de la Generalitat”, critica Albiol.

València, 29 d’abril de 2010

GABINET DE PREMSA D’ESQUE

miércoles, 28 de abril de 2010

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ALBIOL: “LA RUINA DEL CONSELL NO LA PUEDEN PAGAR LAS PERSONAS DEPENDIENTES DE CASTELLÓN”

Marina Albiol, diputada de EUPV, considera que a estas alturas de la Gran Vía ya debería estar equipado y en funcionamiento y apunta a la falta de recursos económicos de la Conselleria cómo causa última del retraso en el equipamiento. “Se ha dedicado a gastarse el dinero en grandes eventos y lo pagan las familias y los discapacitados de Castellón, lamentable”.

La diputada considera inaceptable que el Hospital Gran Vía siga cerrado porque aun no han recibido los equipamientos por parte de la Generalitat. “No existe otro culpable de esta situación que la Conselleria de Benestar Social, que a pesar de estar las obras acabadas desde hace meses aún no se ha molestado en equiparlo”.

La diputada teme que con las arcas vacías y las cuentas en números rojos, la verdadera causa del retraso no sea otra que los problemas en poder pagarlos por parte de la Generalitat. “Esta situación no es nueva, se han vivido casos similares en otras localidades, como el Centro de Salud del Carmen en Vila-real, abierto con meses de retraso, los problemas de financiación del Consell no son un secreto para nadie”.

Albiol exige que no se haga responsable a 262 familias de la mala gestión del gobierno de Camps y la bancarrota del Consell, y afirma que si hay dinero para Copas América y visitas del Papa, también lo hay para el Centro de la Gran Vía, “en una época de crisis, acudir al sector privado supone una carga económica que muchas familias no pueden asumir”, y termina afirmando que existen prioridades “como la educación, los servicios sociales o la sanidad, aunque el PP no lo vea así”.

Castellón, 28 de abril del 2010
GABINETE DE PRENSA D'ESQUERRA UNIDA

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ESQUERRA UNIDA DE VINARÒS DENUNCIA QUE SE LES PROHIBIÓ PARTICIPAR EN EL DÍA DEL LIBRO

Manuel Vilalta, portavoz de EUPV en Vinaròs, critica la decisión del equipo de gobierno de separar a los partidos políticos de la vida pública, como una clara muestra de un talante antidemocrático.

Manuel Vilalta, considera intolerable la actitud del equipo de gobierno del PSPV y PIV, que con una manifiesta prepotencia vetó la presencia de Esquerra Unida en la Feria del Libro de la localidad por tratarse de un acto cultural, “algo del todo insólito, como si la política y la cultura fueran enemigas” y añade que son estos mismos políticos los que luego, “en representación de las instituciones participan en actos religiosos y procesiones, sin que vean ninguna contradicción”.

Para el portavoz de la formación de izquierdas no existe ninguna razón de peso que justifique esta medida tan extrema, “los partidos políticos forman parte de la sociedad, y tienen todo el derecho a estar presentes en este tipo de actos, no somos un cuerpo alieno” y critica esta visión de los políticos “ajenos y separados del resto de los ciudadanos, como peligrosa para la democracia”.

Vilalta, defiende la posición de los partidos políticos, como “pilares de nuestra democracia y con todo el derecho a estar junto con otras asociaciones y el resto de los vecinos disfrutando de un día tan participativo”. Por último, espera que estos hechos “no se vuelvan a repetir, pues son una mancha y una muestra clara de censura, de querer eliminar a nuestra formación de la vida pública, algo que no vamos a consentir”, concluye.

Miércoles, 28 de abril 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

martes, 27 de abril de 2010

Acto

Benvolguts companys,

Com ja sabeu, el proper disabte 1 de Maig, els sindicats organicen la
tradicional manifestacio en defensa dels drets dels treballadors i
treballadores.

Des d’Esquerra Unida del Pais Valencia sempre hem volgut recolçar als
treballadors i es per aixo que aquest any, com no podria ser d’un altra
manera, tornarem a surtir al seu costat.

Per aquest motiu, et convoquem el Disabte 1 de Maig a les 10:30 a la seu
d’EUPV de Castello (C/ Compositor Vicent Asensi nº 3)

A mes, volem recordar-vos que El col•lectiu d’Esquerra Unida del Pais
Valencia de Castelló organitza una paella a la que esteu tots i totes
convidats/des (5 euros).

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ALBIOL CONSIDERA EL PLAN CONFIANZA UN FRAUDE PARA CASTELLÓN

 

Marina Albiol, diputada de EUPV, acusa al Consell de sacar pecho, alardeando del cumplimiento del Plan Confianza, cuando no han llevado a la práctica ningún gran proyecto, tratándose solo de obras menores. “Solo se trata de propaganda, Castellón es una de las provincias más castigada por la crisis económica, pero al Partido Popular parece no importarle demasiado” y termina señalando que “Castellón jamás ha sido un prioridad para el Consell”.

La diputada considera demagógico las declaraciones del conseller Blasco, cuando los fríos y objetivos datos desmienten tanta euforia, 89 actuaciones menores completadas no hacen un Plan Confianza, “el Consell ha puesto en marcha su maquinaria de propaganda pero es incapaz de convencer a nadie, las inversiones del Plan Confianza son irrisorias, con un 13% cumplido de lo acordado”.

La diputada de Esquerra Unida señala que esto es especialmente palpable en Castellón, donde gobierna su mismo partido, esto no les ha impedido donde las grandes obras no llegan, y se pregunta donde están los 12 proyectos prometidos, “se encuentran en el limbo donde esconden todas sus promesas realizadas a Castellón los señores del Partido Popular”.

Albiol considera que este Plan ha sido un fraude con los municipios de Castellón, “con condiciones terriblemente onerosas para los ayuntamientos, con un presupuesto exiguo, consecuencia de una Generalitat en números rojos tras años de despilfarro, incapaz de llevar a cabo sus compromisos con las comarcas de Castellón”.

Para la representante de izquierdas el Partido Popular debería dejarse de propaganda y comenzar a llevar a la práctica lo prometido, “Castellón es una de las provincias más castigada por la crisis económica, pero al Partido Popular parece no importarle demasiado” y termina señalando que “Castellón jamás ha sido un prioridad para el Consell”.

Castellón, 27 de abril del 2010

GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

lunes, 26 de abril de 2010

Nota de prensa del colectivo de Castellón

Esquerra Unida exigeix al Consell transparència sobre els acords d’assistència religiosa als hospitals públics valencians

La diputada autonòmica d’EUPV, Marina Albiol, preguntarà durant el pròxim plenari al Conseller de Sanitat, Manuel Cervera, sobre aquest tema després que aquest no facilitara cap tipus d’informació sobre l’assistència religiosa als hospitals valencians davant una bateria de preguntes que EUPV havia presentat prèviament al Consell. Albiol critica que amb diners públics s’estiguen pagant aquestos serveis.

La parlamentària d’esquerres explica que la primera resposta del conseller sobre els diners que destina la conselleria per a mantenir els serveis religiosos als hospitals “ha estat totalment insatisfactòria. Simplement es limita a recordar-nos que aquestos serveis es regeixen per un conveni signat l’any 1992 entre la Generalitat i l’Església Catòlica i enumera tots els hospitals que ofereixen asistència religiosa, un total de 25”.

La diputada d’Esquerra Unida, Marina Albiol, critica que els sous dels capellans que ofereixen assistència religiosa catòlica als hospitals públics valencians vagen a càrrec de la Conselleria de Sanitat. “Aquesta actuació sols fa que vulnerar el principi d’aconfessionalitat”. Albiol preguntarà en el plenari de les Corts al conseller de Sanitat diverses qüestions: quants diners ha destinat la Conselleria de Sanitat a complir aquest conveni des de 1992 i quina quantitat econòmica té previst la conselleria destinar dels pressupostos del present exercici a les retribucions dels capellans i al manteniment de les capelles dels hospitals.

València, 25 d’abril de 2010
GABINET DE PREMSA D’ESQUERRA UNIDA

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ALBIOL EXIGEIX AL CONSELL QUE ES PRONUNCIE SOBRE MUNDO ILUSIÓN

Marina Albiol, diputada d'EUPV, exigeix al Consell que definisca d'una vegada per sempre que va a fer amb Mundo Ilusión, amb aquest fi s'han registrat diverses preguntes dirigides al Conseller Gerardo Camps. També adverteix que el seu grup no tolerarà que es convertisca en un nou desaigüe de diners públics com va ocórrer amb Terra Mítica.

Assenyala que el seu grup ha presentat una sèrie de preguntes en els Corts. “Portem 11 anys amb el conte de Mundo Ilusión, sense que s'haja avançat un mil•límetre, es hora de que el desestimen d´una vegada per totes”.

La diputada té clar que si no fóra per les pressions del PP de Castelló, amb Fabra al davant, aquest projecte ja fa temps que haguera sigut descartat pel Consell, “ha sigut l'obcecació personal del President de la Diputació i les seues velades amenaces, les que mantenen Mundo Ilusión”.

Albiol comenta que la postura del seu partit sempre ha sigut clara, “continuem pensant que Mundo Ilusión no té cap sentit, tot apunta que serà un fracas econòmic” i afegeix, “la nostra postura queda avalada per experiències anteriors que ens donen la raó”, referint-se a Terra Mítica.

La representant d'esquerres urgeix al Consell a què definisca que va fer amb els 800000 metres quadrats cedits, “porten marejant la perdiu massa temps amb Món Il•lusió, amb canvis constants d'opinió, és hora definisquen la seua posició d'una vegada”, afirma.

La diputada adverteix que la seua formació s'oposarà a que el Consell pose un euro per a portar endavant aquest parc, com exigeixen molts empresaris i alcaldes del PP, “tots els diners públics que s'utilitzen a subvencionar aquest parc se n'aniràn al clavegueram, la iniciativa l'han de prendre les empreses privades interessades, ja està bé que l'administració salve pèssims negocis a compte de la butxaca dels contribuents”.

Castelló, 26 d'abril del 2010
GABINET DE PREMSA D'ESQUERRA UNIDA

Nota de prensa del colectivo de Castellón

Carreras: “El patrimonio y el sueldo de Gimeno son de escádalo”

Carmen Carreras, Coordinadora de EUPV de Castellón, considera insultante que Gimeno, segundo alto cargo de la Generalitat en patrimonio, cobre 6000 euros al mes, sin que nadie “haya sabido explicar que hace, mientras existen 60000 parados en la provincia y las familias castellonenses apenas llegan a fin de mes”.

La representante de la formación de izquierdas en Castellón argumenta, “resulta escandaloso observar el patrimonio de Gimeno, su enchufe en Castellón Cultural y su inexistente trabajo durante cinco años en el proyecto de la Ciudad de las Lenguas, todo ello aderezado con más de 6000 euros al mes”. “En estos momentos mucha instituciones y sociedades controladas por el PP, se han convertido en agencias de empleo para amigos o políticos retirados” señala.

La coordinadora considera más insultantes los datos si tenemos en cuenta el contexto de crisis en el que nos encontramos. “Con muchas familias teniendo tremendas dificultades para llegar a final de mes, con sueldos de risa” y denuncia que en Castellón existen dos tipos de personas, “gente con patrimonios descomunales como Gimeno que cobran 6000 euros al mes por no hacer nada, y ciudadanos hipotecados, cuyo sueldo apenas alcanza los 1000 euros por un trabajo de sol a sol, este es el Castellón que ha creado el PP”.

A juicio de Carreras los altos cargos del PP tienen un tren de vida propio de sátrapas, “no me extraña que mucha gente piense que los políticos viven a costa de los ciudadanos, unas auténticas sanguijuelas que no paran de esquilmar el erario público, en el caso de algún ex alcalde de nuestra capital hay que hacer un alarde de imaginación para pensar lo contrario”.

Castellón, 26 de abril de 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

viernes, 23 de abril de 2010

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ALBIOL: “PARA EL PP LA CIUDAD DE LAS LENGUAS SOLO ES UN LUGAR DONDE COLOCAR A EXALCALDES Y AMIGOS”.

Marina Albiol, diputada de EUPV, denuncia que la Ciudad de las Lenguas se haya convertido "no ya en un lugar del que Gimeno vive sin hacer absolutamente nada, si no donde se coloca a los amigos de este para ganar dinero” y recrimina, “la Ciudad de las Lenguas podría haber sido un proyecto de futuro y un avance en materia de cultura, pero el Partido Popular lo está destrozando y convirtiendo en un lugar donde “la empresa privada, los amigos del PP, y ex alcaldes viven o van vivir a cuerpo de rey con el dinero de los contribuyentes”.

La diputada considera escandaloso la noticia que el Partido Popular adjudicara a una persona cercana a Gimeno el proyecto de la Ciudad de las Lenguas, “para eso montaron todo el tinglado del Máster Plan, para dárselo al final a sus amigos” y recrimina que el “PP no tiene ninguna vergüenza y utiliza las instituciones para beneficiar a sus conocidos y familiares” y exige a Gimeno que dé explicaciones a los ciudadanos, “esto tiene que aclararse”.

Albiol considera escandaloso toda la historia relacionada con la Ciudad de las Lenguas, “sonroja a cualquiera, contemplar cómo se colocó al frente del Proyecto a Gimeno, el cual no hizo absolutamente nada como consejero delegado de Castelló Cultural, hasta el punto que se tuvo que realizar un concurso de ideas cinco años después del nombramiento del ex alcalde. No contento con eso, coloca al socio de su hijo, con un importe de adjudicación de 150000 euros”.

Para la representante de la formación de izquierdas lo que podría haber sido un proyecto de futuro y un avance en materia de cultura, el Partido Popular lo está destrozando, “nunca han creído en un centro cultural donde se estudien las lenguas, solo es la excusa para que la empresa privada, los amigos del PP, y ex alcaldes vivan a cuerpo de rey con el dinero de los contribuyentes”.

Castellón, 23 de abril del 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

jueves, 22 de abril de 2010

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ALBIOL CRITICA AL PSPV POR SU APOYO A MARINA D´OR GOLF

Marina Albiol, diputada de EUPV, critica a los socialistas que apoyen “el mayor despropósito urbanístico de nuestras tierras”, en referencia al PAI Marina d´Or Golf. “En temas urbanísticos se descubre con estupor que tanto PP como PSPV tienen el mismo modelo, depredador e insostenible” y exige a los socialistas que rectifiquen y se opongan a “esa barbaridad, producto de la especulación que es este proyecto urbanístico”.

La diputada recrimina al PSPV que votara junto al Partido Popular y saliera adelante el PAI Marina d´Or Golf. En su opinión estas actuaciones del PSPV demuestran que en materia de urbanismo, en nuestras comarcas, el PSPV y el PP creen y practican el mismo modelo depredador y destructor del territorio, “en la retórica, el PSPV tiene un discurso sostenible, pero en los hechos los conoceréis, aquí se demuestra su verdadera cara”, y añade que en este aspecto “socialistas y populares trabajan cogidos de la mano para defender los intereses de las urbanizadoras y promotoras inmobiliarias”.

Albiol recrimina, “no entiendo cómo se ufanan en mantener un modelo fracasado, basado únicamente en el ladrillo y el cemento, que nos ha avocado a una crisis profunda que ha dejado 60000 parados y paradas y miles de familias en situaciones dramáticas” y añade que en este contexto, pretenden dar a luz “al gigante de la especulación, una auténtica barbaridad urbanística con más de 8 millones de metros cuadrados y 33000 viviendas y tres campos de golf, pese a los recortes introducidos por la Generalitat”.

La diputada exige sentido común a los socialistas de Castellón y no continúen apoyando este proyecto, que escandaliza a cualquiera por sus exagerados números, y en el pleno de Cabanes se pongan con su voto, en contra de la insostenibilidad y de la especulación y a favor del territorio.

La representante de la formación de izquierdas considera una nueva cortina de humo, que a estas alturas, “se reserven 800000 metros de suelo para realizar Mundo Ilusión, un proyecto fracasado, que solo se mantiene paralizado para contentar el ego herido de Fabra, pero que al Consell le gustaría tirar definitivamente a la basura” y termina advirtiendo que asistiremos “a presiones por parte de los populares de Castellón para que se reactive el sinsentido de Mundo Ilusión ahora que se desbloquea el PAI Marina d´Or Golf”.

Castellón, 22 de abril del 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

miércoles, 21 de abril de 2010

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ALBIOL CONSIDERA INSUFICIENTE QUE EL PLAN DE CERCANIAS SÓLO EXTIENDA SU RED HASTA BENICÀSSIM

Marina Albiol, diputada d’EUPV, exige al Ministerio que cumpla sus compromisos con los ciudadanos y ciudadanas del norte Castellón, “los cuales tienen la necesidad imperiosa de una buena red de cercanías. El actual plan los deja abandonados sine die, a pesar de las promesas realizadas”.

La diputada d’EUPV considera “inaceptable” la propuesta del Ministerio de Fomento en relación a los trenes de cercanías de Castellón y considera urgente extenderlos hasta Vinaròs, “que es lo que viene pidiendo la gente de las comarcas del norte desde hace años”. Albiol recrimina que mientras los plazos para el AVE “son de vértigo, ni siquiera se contempla el tramo de Vinaròs en el Plan de Cercanías presentado. Se trata de una clara muestra de las prioridades del gobierno en materia de comunicación y transportes” sentencia.

“De los 3.955 millones de euros destinados al Plan de Cercanías sólo 20 se destinan a Castellón, y sólo se concreta el tramo hasta Benicàssim”, afirma Albiol, quien añade: “de nuevo las expectativas generadas han quedado defraudadas y aunque la extensión de los cercanías a Benicàssim es un hecho positivo, es del todo insuficiente porque existen muchas localidades al norte que quedan fuera, y esto no es justo”.

La representante d’EUPV reclama que un servicio demandado insistentemente por la ciudadanía, “no debe quedar supeditado a intereses puramente económicos como pretende el Ministerio de Fomento al anunciar que realizará un estudio de viabilidad para el tramo hasta Vinaròs. Exigimos al ministerio que cumpla sus compromisos con los ciudadanos y ciudadanas de Castellón”.

Castellón, 21 de abril del 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

Nota de prensa del colectivo de Castellón

EUPV EXIGE LA COMPARECENCIA DE SUCH POR EL RETRASO EN LA APERTURA DEL CENTRO DE DISCAPACITADOS PÚBLICO DE CASTELLÓN

La diputada d’Esquerra Unida, Marina Albiol, pedirá la comparecencia de la Consellera de Bienestar Social, Angélica Duch, en las Cortes Valencianas para que de explicaciones sobre esta situación. “Es intolerable que esta infraestructura, de siete millones de euros, esté durmiendo el sueño de los justos cuando lleva desde el verano pasado finalizada”.

Albiol ha exigido la comparecencia de la consellera a fin de que explique porque el centro público de personas dependientes Gran Vía de Castellón se encuentra cerrado y sin actividad pese a llevar casi un año construido. “Es inadmisible el retraso, pues las obras se licitaron en 2006, y según el Consell, aún hoy está pendiente la adjudicación del mobiliario y la gestión del centro, lo cual retrasará su apertura hasta final de año. Siete millones en inversión, que en la actualidad no tienen ningún uso gracias a la gestión del PP” critica.

La diputada d’EUPV ha mostrado su malestar ante la imagen de “extrema desidia y dejación de funciones que la Conselleria de Bienestar Social está ofreciendo. Es absolutamente reprobable. Desde el verano pasado que las obras finalizaron, no han sido capaces de poner en funcionamiento esta infraestructura. Las numerosas familias con miembros dependientes merecen una explicación y la vamos a exigir”, anuncia.

La representante de la formación de izquierdas recrimina que mientras el centro se encuentra cerrado, las familias deben acudir al sector privado, “con el coste económico que ello conlleva”, critica.

Castellón, 21 de abril de 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

martes, 20 de abril de 2010

Video http://www.tv3.cat/videos/2847290/La-memoria-de-la-terra

pincha en el enlace para ver el video

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ALBIOL EXIGEIX QUE L´ ESCOLA INFANTIL DEL GRAU SIGA PÚBLICA I GRATUÏTA

Marina Albiol, diputada d'EUPV, considera l'educació com “un dret universal, gratuït i públic en què no haurien d'entrar criteris mercantilistes propis de l'empresa privada” i exigeix al Partit Popular que no privatitze la futura escola infantil del Grau. Reclama a la Conselleria d'educació i a l'ajuntament de Castelló que siga inclosa en la xarxa d'escoles infantils de 0 a 3 anys públiques, i que incloga tota la demanda existent a la localitat.

La diputada d'esquerres exigeix al govern del Partit Popular que no privatitze la nova escola infantil que es trobarà ubicada en el Grau de Castelló, “com ha fet, en contra de la voluntat popular, amb les altres tres de recent creació, situades a Castelló” i exigisca al Consell la seua inclusió en la Xarxa d'Escoles Infantils de la Generalitat. “No entenc i molts ciutadans i ciutadanes amb mi, com es pot construir l´edifici amb els diners dels contribuents i després regalar-lo a una empresa privada perquè faça negoci amb ell”.

La representant d'esquerres considera necessari que la futura escola infantil siga de titularitat pública i absolutament gratuïta, “l'educació no ha de tenir cap cost perquè és un dret amb què no es pot mercadejar, i no totes les famílies poden permetre's el luxe de pagar un matrícula, els que menys recursos tenen no poden quedar-se fora”, assegura.

Albiol espera que amb aquesta infraestructura s'oferisca servei a tots els xiquets de 0-3 anys del Grau i recalca que la seua formació no tolerarà que cap família “es quede fora per no haver-hi suficients places, obligant-les a acudir al sector privat” i acaba “si açò ocorre exigirem la construcció d'una altra, que done servei a la totalitat del Grau”.

Castelló, 20 d'abril del 2010
GABINET DE PREMSA D'ESQUERRA UNIDA

colectivo de Vila-real

Vilar: “Font de Mora coloca primeras piedras cuando solo ha levantado un edificio educativo nuevo desde 2004 en Vila-real”

Manuel Vilar, coordinador de EUPV de Vila-real, critica que Font de Mora coloque primeras piedras en la reforma del Colegio Cervantes cuando ha levantado un solo edificio educativo nuevo desde 2004, y Vila-real no dispone de una escuela infantil pública y gratuita con sus 51000 habitantes.

El coordinador local de Esquerra Unida recalca que esta reforma debería haber llegado mucho antes, pero la lentitud de la Conselleria es desesperante, e ironiza que Font de Mora, “transforma cualquier actuación en una inauguración, con colocación de primeras piedras” y le recuerda que la primera piedra “se coloco hace ya muchos años y no intente montar teatros como si fuera un centro de nueva construcción”.

El representante de la formación de izquierdas le recuerda al Conseller que desde 2004 se ha levantado un solo edificio educativo de nueva construcción en Vila-real y aún estamos esperando una escuela infantil pública y gratuita, “esto es una vergüenza, este la verdadera cara de su compromiso con Vila-real”.

Vilar recuerda que esta actuación llega con retraso y los niños y niñas “han tenido que pasar un curso en barracones, que no eran necesarios, con los consiguientes problemas que este tipo de instalaciones ocasionan, con un poco de previsión esto podría haberse evitado” y critica la actuación de Font de Mora, cuya única política es “hacerse fotos cada vez que visita nuestra localidad”.

Castellón, 20 de abril del 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

lunes, 19 de abril de 2010

Acto

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ESQUERRA UNIDA APOYA EL MANIFIESTO EN CONTRA DE LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO

Carmen Carreras, coordinadora de EUPV de Castellón, ha resaltado el total apoyo de su formación al manifesto del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló y ha anunciado la participación activa de su formación política en la manifestación del sábado contra la impunidad del franquismo.

Carreras ha anunciado el apoyo a las iniciativas del Grup per la Recerca de la Memoria Histórica de Castelló en defensa del juez Garzón ante el ataque de la extrema derecha de este país, que está sufriendo por enfrentarse al franqusimo y sus crímenes, “y aplicar la justicia, que es lo que debe hacer un juez.

La coordinadora considera inadmisible que el estado español no haya derogado la Ley de Amnistía, en contra de las recomendaciones de del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “y se siga desde un estado democrático amparando y protegiendo los crímenes franquistas, esto debe cambiar”.

Por todo ello, anima a la sociedad castellonense a unirse a la concentración que este sábado a las 18:30 ha convocado Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló en la Plaza de la Pau, para protestar contra este atropello contra la democracia, que podría poner fin al único intento valiente de “llevar a los tribunales al franquismo y sus crímenes”.

Castellón, 19 de abril de 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ESQUERRA UNIDA EXIGE CELERIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS A FONT DE MORA

Marina Albiol, diputada de EUPV, considera que las inversiones en educación están llegando en cuentagotas, dejando a la educación castellonense en una precaria situación. “Mientras la construcción de centros públicos se retrasan, la educación privada recibe grandes subvenciones del Consell” critica.

La diputada considera inaceptable que la Conselleria no cumpla con sus compromisos educativos en materia de centros, “es inadmisible que la mitad de las dotaciones educativas vayan con retraso y aún no se hayan materializado” y urge a Font de Mora “tener más consideración con los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad”.

A juicio de Albiol, las inversiones que el actual conseller, Alejandro Font de Mora destina para la capital de la Plana, llegan con cuentagotas, “el Consell no está cumpliendo con sus responsabilidades en Castellón, para cuando se construyan los centros previstos la oferta de plazas se habrá quedado pequeña, el PP va siempre varios años por detrás de las necesidades educativas, demostrando una desidia y descoordinacion alarmantes”. Añade, “un consell responsable debe planificar soluciones de antemano, cuando aun no se han generado los problemas, pero el PP está en otras cosas”.

La representante de la formación de izquierdas, crítica que la falta de interés que provoca el retraso de la construcción de los centros no se extiende al ámbito de la educación privada, “mimada y colmada con grandes subvenciones, incluso centros que practican flagrantemente la segregación por motivos de sexo y la exclusión de inmigrantes y discapacitados”, y añade que estos recursos deberían utilizarse “para potenciar la creación de una red pública que pudiera acoger al 100% del alumnado”.

Castellón, 19 de abril de 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

sábado, 17 de abril de 2010

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ALBIOL: “EL PP HA DE CENTRAR-SE EN DONAR SOLUCIÓ A LA CRISI I NO EN LA SUCCESSIÓ DE FABRA”

Marina Albiol, diputada d'EUPV, critica que Martínez i Aparici estiguen més interessats en consolidar la seua hegemonia dins de la Diputació que en treballar per a la ciutadania i donar solucions als greus problemes de Castelló. “En contra del parer de Fabra, que vol imposar el seu propi candidat a President de la Diputació”.

Albiol considera depriment l'actuació del Partit Popular de Castelló, “mentres en les nostres terres la desocupació es dispara i superem les alarmants xifres de 60000 parats i les relacions de la Diputació amb Gürtel ixen a la llum, els populars només tenen temps per a les seues lluites intestines per aconseguir el tron vacant de Fabra”.

“El seu únic interés per Castelló és el seu profit personal i omplir les seues ambicions de nous virreis de la Diputació, i no a donar resposta a les necessitats de la gent comuna, immersa en una crisi econòmica que no han provocat”, critica la representant d'esquerres, i adverteix que “conforme s'acosten les eleccions més creixerà la lluita, i més desatesa tindran les seues verdaderes obligacions”.

Segons el parer de la diputada és alarmant la intenció de Fabra d'imposar el seu sucesor en el càrrec de President de la Diputació, “denota una falta de cultura democràtica preocupant”, i afegeix, “es prepara un gran lluita pel poder a la Diputació entre Fabra, Aparici i Martínez, el segur perdedor, será Castelló”.

“Ho mires per on ho mires, els possibles successors de Fabra, Aparici i Martínez, no afegiran salut democràtica a la Diputació” acaba afirmant la diputada, “són coneguts per col•locar familiars, el primer imputat per un cas d´abocaments tòxics, el segon per vetar als mitjans de comunicació i utilitzar l'advocacia de la Diputació com el seu servei privat, tot un historial impol•lut per als que pretenen ostentar càrrec tant important”.

Castelló, 17 d´abril de 2010
GABINET DE PREMSA D´ESQUERRA UNIDA

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ESQUERRA UNIDA EXIGE EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE DANZA

Carmen Carreras, Coordinadora de EUPV de Castellón, reclama con urgencia la ubicación de un Conservatorio Superior de Danza y recrimina al Consell “la poca sensibilidad con las comarcas del norte y con la ciudad de Castellón al incumplir de forma flagrante una promesa electoral”.

La representante de Esquerra Unida en Castellón anima al alcalde de la ciudad a mostrarse reivindicativo con el Conseller Font de Mora, “consideramos que Castellón necesita inexcusablemente un nuevo conservatorio de danza y añade que existe un interés “cada día mayor por la danza en nuestras comarcas al que las administraciones educativas deberían ser sensibles y potenciar, pero por falta de apoyo y desidia del actual alcalde, los estudiantes tienen que irse fuera, esto no es tolerable”.

Carreras cuestiona las prioridades del Partido Popular, “el alcalde de Castellón exige al Consell dinero para realizar enormes complejos urbanísticos, como el Centro de Convenciones o la Ciudad de las Lenguas, sin embargo, para un Conservatorio Superior de Danza no hay ni un duro”, y critica esta política de grandes obras. “Mientras los verdaderos intereses de los ciudadanos y ciudadanas son olvidados se beneficia a las grandes constructoras con proyectos a su medida”.

La coordinadora considera intolerable que se haya jugado con el colectivo de danza durante los últimos años, “cuando llegan las elecciones desempolvan la iniciativa y prometen el Conservatorio, pero luego nunca más se supo, esto no es de recibo” y añade que el grupo de Esquerra Unida en Les Corts registró una Proposición no de Ley “recordándole al Conseller y al alcalde que cumplan con su compromiso con Castellón y no den más largas”.

Castellón, 17 de abril de 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

viernes, 16 de abril de 2010

Nota de prensa del colectivo de Castellón


ESQUERRA UNIDA DA SU APOYO MANIFIESTO DEL SECTOR CERÁMICO

Marina Albiol, diputada de EUPV, considera positivo que se haya alcanzado un acuerdo entre ASCER, FECOMA y MCA-UGT para exigir al gobierno central y autonómico un apoyo al sector cerámico. “Las administraciones deben tener como prioridad en nuestras comarcas salvar el empleo”.

Una representación de Esquerra Unida ha mantenido una reunión esta mañana con el secretario general de FECOMA en Castellón, donde le ha trasladado la inquietud por el futuro de los puestos de trabajo. La diputada ha manifestado en el transcurso del encuentro la adhesión de su partido al manifiesto firmado por los principales sindicatos y la patronal como primer paso para dar una solución negociada y consensuada a la aguda crisis que padece la industria cerámica.

La diputada considera que el acuerdo alcanzado entre el gobierno central y autonómico para las prejubilaciones de los trabajadores del sector “es un paso, aunque insuficiente, no es la solución al problema de la industria cerámica, debería haberse llegado más lejos”.

Albiol recuerda que el Consell tiene plena competencia en materia de empleo y exige “una intervención decidida por parte de la administración autonómica para salvar el sector cerámico, no pueden quedarse de brazos cruzados, cuando tienen una responsabilidad tan clara y manifiesta”, y recrimina que el gobierno de Camps en estos momentos se encuentra “paralizado por los casos de corrupción incapaz de reaccionar ante los graves problemas que aquejan a nuestras comarcas, tenemos un gobierno desaparecido que no toma decisiones”.

“Desde nuestra formación consideramos prioritario el mantenimiento de los puestos de trabajo de los empleados y empleadas del sector cerámico”, por eso rechazamos la aplicación de ERES de extinción que suponen dejar en la calle a los trabajadores” afirma la diputada, y añade que la situación actual con más de 60000 parados, “no admite soluciones de este tipo, que solo redundan en beneficio de los empresarios”.

En opinión de la representante de la formación de izquierdas la situación actual nada halagüeña del sector cerámico, y de la economía castellonense en general, hunde sus raíces en un modelo centrado exclusivamente en la construcción y en el pelotazo urbanístico que ha descuidado mortalmente otros sectores vitales y urge un replanteamiento del sector productivo. “Es hora de invertir en investigación y desarrollo, que vuelva más competitivos en el mercado nuestros productos”.

Castellón, 16 de abril de 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

jueves, 15 de abril de 2010

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ESQUERRA UNIDA EXIGE LA RETIRADA DE LA PLACA FRANQUISTA DE LA MARINA DEL GRAO

Carmen Carreras, diputada de EUPV, considera que la ocultación del emblema de piedra franquista no es suficiente, y debería ser retirado cuanto antes en virtud de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. “Es triste que muchos edificios de nuestras comarcas aún mantengan escudos, placas o insignias fascistas, no puedo imaginar esto en Alemania”.

Carreras espera que este sea el primer paso para la retirada definitiva de un símbolo dictatorial y no una solución definitiva como ha sucedido en otros casos, donde simplemente se tapan las vergüenzas, en vez de retirarlas como marca la ley.

La representante de EU no obstante, recalca, “la única solución viable es la retirada definitiva al basurero de la historia del emblema franquista, tal y como recoge la Ley de la Memoria Histórica, que en ningún momento habla de ocultación, sino de retirada, de no hacerse, sería el propio subdelegado del gobierno el que estaría incumpliendo la legislación”.

Carreras recuerda que su grupo en les Corts ha instado al Consell a que explique el nivel de cumplimiento de la norma y “muestre el catalogo de obras franquistas, y explique las que se han retirado y las que lo serán”.

La representante de la formación de izquierdas considera que la aplicación de la Ley de Memoria Histórica está teniendo una lenta aplicación y considera que debería agilizarse. “Es triste que muchos edificios de nuestras comarcas aún mantengan escudos, placas o insignias fascistas, no puedo imaginar esto en Alemania”.

Castellón, 15 de abril de 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ALBIOL EXIGE AL CONSELL QUE EXPLIQUE LOS MOTIVOS DEL CAMBIO DE PROYECTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES

Marina Albiol, diputada de EUPV, considera que el Centro de Convenciones no es una prioridad para una Generalitat en números rojos por la nefasta gestión del Partido Popular y en un contexto de crisis acuciante. “Con 60000 parados en la provincia de Castellón, con familias viviendo situaciones dramáticas, el acento debe estar en otra parte” y defiende “esos 100 millones estarían sin duda mejor invertidos en políticas de protección social y no en satisfacer la megalomanía del Consell y su arquitecto particular”.

La diputada de Esquerra Unida anuncia que su formación va a realizar toda una serie de iniciativas parlamentarias ante la respuesta en comisión del Secretario Autonómico de Economía en relación con el sobrecoste del Centro de Convenciones.

La diputada considera inadmisible la respuesta del secretario autonómico, “no dando explicaciones del cambio tan sustancial de proyecto que lo ha encarecido en más de 40 millones de euros” y para colmo negando que exista un sobrecoste en el coste del Centro de Convenciones, “José Manuel Vela nos intenta tomar el pelo, pero las cifras no engañan”.

“Vamos a presentar una batería de preguntas para que el Consell explique y de razones y argumentos de porqué un proyecto que en sus inicios contaba con un edificio, 17000 metros cuadrados, ahora tiene 3 edificios y ocupa más de 62000 metros cuadrados” explica la diputada, “la ciudadanía merece una explicación, ya que mucho nos tememos que se trata solo de engordar la cuenta corriente del arquitecto estrella del Consell, al cual se le ha dado carta blanca para llevar a cabo sus más caros sueños arquitectónicos”.

La representante de la formación de izquierdas considera que el Centro de Convenciones no es una prioridad para una Generalitat en números rojos por la nefasta gestión del Partido Popular y en un contexto de crisis acuciante. “Con 60000 parados en las comarcas de Castellón, con familias viviendo situaciones dramáticas, el acento debe estar en otra parte” y defiende “esos 100 millones estarían sin duda mejor invertidos en políticas de protección social y no en satisfacer la megalomanía del Consell y su arquitecto particular”.

Castellón, 15 de abril de 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

Nota de prensa del colectivo de Castellón


ESQUERRA UNIDA HACE UNA LLAMADA EN DEFENSA DE LOS VALORES REPUBLICANOS

Marina Albiol, diputada de EUPV, anima a la ciudadanía a seguir luchando por los valores republicanos en el día a día. “No somos nostálgicos que nos manifestamos una vez al año recordando glorias pasadas, se trata de un proyecto de futuro, que se construirá con el esfuerzo de todos y todas, los ideales del futuro son los de la libertad, igualdad y fraternidad”.

Marina Albiol, diputada de Esquerra Unida y Carmen Carreras, coordinadora del colectivo de Castellón, han anunciado que participaran activamente en la manifestación convocada por la Plataforma Castellonenca per la III República, y hacen una llamada a la gente a defender “los valores republicanos, no solo un día al año, sino todos los días, hasta que sea un realidad” y lograr un sistema basado en la “participación de los ciudadanos, en la honestidad de los políticos y en la transparencia”.

Albiol considera que el modelo actual, “se encuentra desacreditado por innumerables casos de corrupción y podredumbre política, con un Consell despótico que no escucha a los ciudadanos y despilfarra el dinero de los contribuyentes, todo coronado por una monarquía caduca y opaca” y frente a esto “se alzan cada día con más fuerza y son más necesarios que nunca los grandes valores republicanos, basados en la libertad, la igualdad y la fraternidad”.

La representante de izquierdas rechaza los argumentos de aquellos que critican a los republicanos como nostálgicos del pasado, y añade “hasta hace unos años las ideas republicanas parecían cosa del pasado, patrimonio de pequeños grupos, esto está cambiando, hay un cambio de marea, se está formando una nueva mayoría, cada día son más los que entienden que el futuro pasa por una república de justicia social”.

Castellón, 14 de abril de 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

miércoles, 14 de abril de 2010

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ESQUERRA UNIDA HACE UNA LLAMADA EN DEFENSA DE LOS VALORES REPUBLICANOS

Marina Albiol, diputada de EUPV, anima a la ciudadanía a seguir luchando por los valores republicanos en el día a día. “No somos nostálgicos que nos manifestamos una vez al año recordando glorias pasadas, se trata de un proyecto de futuro, que se construirá con el esfuerzo de todos y todas, los ideales del futuro son los de la libertad, igualdad y fraternidad”.

Marina Albiol, diputada de Esquerra Unida y Carmen Carreras, coordinadora del colectivo de Castellón, han anunciado que participaran activamente en la manifestación convocada por la Plataforma Castellonenca per la III República, y hacen una llamada a la gente a defender “los valores republicanos, no solo un día al año, sino todos los días, hasta que sea un realidad” y lograr un sistema basado en la “participación de los ciudadanos, en la honestidad de los políticos y en la transparencia”.

Albiol considera que el modelo actual, “se encuentra desacreditado por innumerables casos de corrupción y podredumbre política, con un Consell despótico que no escucha a los ciudadanos y despilfarra el dinero de los contribuyentes, todo coronado por una monarquía caduca y opaca” y frente a esto “se alzan cada día con más fuerza y son más necesarios que nunca los grandes valores republicanos, basados en la libertad, la igualdad y la fraternidad”.

La representante de izquierdas rechaza los argumentos de aquellos que critican a los republicanos como nostálgicos del pasado, y añade “hasta hace unos años las ideas republicanas parecían cosa del pasado, patrimonio de pequeños grupos, esto está cambiando, hay un cambio de marea, se está formando una nueva mayoría, cada día son más los que entienden que el futuro pasa por una república de justicia social”.

Castellón, 14 de abril de 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

martes, 13 de abril de 2010

Colectivo de Nules

UNA FINESTRA OBERTA A LA CIUTADANIA: esquerraunidanules.blogspot.com

Processons de tot tipus, passacarrers i coetades, totes elles expressions paganes de l´adveniment de la primavera i de celebració de la lluna nova, expressions convenientment fagocitades i “okupades” per l´església catòlica, ja han passat. Però Nules continua sense tindre notícies dels seus pressupostos municipals. El bloqueig d´este ajuntament és més que evident encara que caldria preguntar-se en veu alta si esta situació no beneficia en realitat a un PP que, amb un pressupost prorrogat, pot seguir gastant els diners de tots en allò que vullga i que mai té a vore amb els interessos generals. Recordem que estem parlant d´uns pressupostos, els del 2009, que no han donat resposta a la situació de crisi amb polítiques socials i de creació d´ocupació, i que, a més a més, han continuat en la línia tan exquisitament neoliberal d´abandonament dels serveis públics i menyspreu de les necessitats col·lectives, i per tant individuals dels més desprotegits. Des d´EU estem convençuts que el nou pressupost, que si ve vindrà ja tardíssim, seguirà tenint el mateix caràcter antisocial i dretà de sempre. Tanmateix, la situació actual encara dóna més via lliure per a que el PP continue amb les seues exhibicions de poder i protocol inútil amb diners públics. Mentrestant, les famílies que estan patint moltes dificultats per l´atur, i uns serveis públics inexistents o deteriorats, continuen sense rebre respostes. Fins quan?. Això sí, el PP de Nules prefereix gastar-se bona part dels fons del 2º Pla E en la remodelació de la Plaça Major, una obra completament innecessària i que no crearà a penes llocs de treball. Mario i companyia només tenen un objectiu: guanyar les properes eleccions per mantindre el poder des d´un partit, el PP, en plena desintegració escandalosament corrupta. El benestar social col·lectiu i els problemes de la majoria de la població no els interessen. No formen part de les seues vocacions, ells juguen una altra lliga.
Doncs bé, amb l´ànim d´obrir una finestra d´informació i participació política i social, des d´EU de Nules hem creat un blog (esquerraunidanules.blogspot.com) que pretén compartir l´activitat del col·lectiu local i del Grup Municipal d´EU-Nules amb tota la ciutadania. Evidentment, considerem molt important que tothom qui vullga puga participar amb els seus comentaris, aportacions i crítiques. Cal dir, que en el nostre blog, que intentarem actualitzar, ampliar i millorar amb la participació de tots, es tindrà accés, per exemple, a totes les mocions i propostes que EU presenta a l´Ajuntament de Nules. Textos que no podeu llegir ni al Noulas, ni a la plana web de l´Ajuntament, ni a cap altre lloc. També es podran compartir tots els escrits que elaborem, informació sobre els nostres actes i d´altres que puguen resultar interessants. En definitiva, es tindrà accés a totes les qüestions que ens preocupen. La nostra pretensió és que, des del respecte democràtic i des de la pluralitat ideològica, la ciutadania de Nules participe lliurement del nostre blog com a un punt de trobada. Aprofitem estes línies per convidar-vos a tots a participar.
Precisament, des de fa anys, EU ve plantejant la necessitat d´articular mecanismes de participació ciutadana al nostre ajuntament. De fet, una reforma legal de 2003 exigeix que els ajuntaments el·laboren normes i creen organismes de participació ciutadana, per a que els veïns i veïnes puguen participar directament en les decisions que els afecten. Doncs bé, l´Ajuntament de Nules incompleix sistemàticament esta llei i ningú, llevat EU, diu res. De fet, el nostre alcalde va dir literalment referint-se a la participació ciutadana, i en perfecte castellà: “nos faltan esas costumbres”. Evidentment no són “costums” pròpies dels hereus del franquisme. Nosaltres, i estem a 14 d´abril, continuarem reivindicant el nostre republicanisme de futur.

Nota de prensa del colectivo de Castellón

Demà dia 14 d'abril, tenim un cita molt important. És el acte central de
les Sisenes Jornades Republicanes de Castelló.

- Paseïg Francesc González Chermá.
Homenatge al primer alcalde republicà de la ciutat de Castelló
19.15 hores.

- Plaça de la Farola.
Manifestació "Cap a la iii a. República"
19.30 hores

NO FALTEU.

Cal recordar que la III a. República "NO VINDRÀ, LA PORTAREM". Molts i
moltes defensores de les llibertats, varen morir defensant la República.
Nosaltres no volem que ningú es mori, pero com tots i totes sabem, el camí
cap a la III a. no serà fàcil i cal treballar i lluitar. Per tant, vos
demane aquest petit "sacrifici" i acudeix a la manifestació

"CAP A LA III a. REPÚBLICA"

Salut i República.

lunes, 12 de abril de 2010

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ESQUERRA UNIDA CONSIDERA QUE LA CIUDA DE LAS LENGUAS DEL PP NO TIENE NADA QUE VER CON LA CULTURA

Carmen Carreras, coordinadora de EUPV de Castellón, considera que el Proyecto de Ciudad de las Lenguas que plantea el Partido Popular no tiene nada que ver con la cultura, y exige se respete la idea original, “como lugar de encuentro y convivencia entre culturas mediante el estudio de las lenguas y no sea un mero pretexto para llenar las cajas de las empresas privadas”.

Para Carreras que el esperpento iniciado por Gimeno hace cinco años ha llegado al máximo y se pregunta “si el PP no estará proyectando otro Mundo Ilusión a las puertas de Castellón, en los terrenos del aeródromo” y añade que este nuevo parque de atracciones de la derecha “incluye cines, campo de golf, delfinario y hoteles de lujo, toda una aportación al desarrollo y potenciación de la cultura y las lenguas”.

La coordinadora afirma no sentirse sorprendida dados los antecedentes de los promotores, Gimeno y Josety, “saben como el resto del PP mucho de hacer parques temáticos deficitarios en beneficio de las constructoras, pero nada de cultura y lenguas, como ha demostrado en los últimos años tomado el pelo a la ciudadanía, cobrando por no hacer nada”.

Desde nuestra formación política, afirma la coordinadora, siempre hemos defendido que un centro de estudio de lenguas seria un avance en materia de cultura para nuestra ciudad, “pero consideramos que no hace falta transformarlo en un proyecto faraónico que ocupa una gran zona perfecta para su uso social, donde la empresa privada aporta la mayoría de la inversión y acaba desvirtuando y trasladando al terreno del negocio y la especulación la idea original”.

Po último, la representante de Esquerra Unida en Castellón considera que el Proyecto de Ciudad de las Lenguas que plantea el Partido Popular no tiene nada que ver con la cultura y se exige se respete la idea original, “como lugar de encuentro y convivencia entre culturas mediante el estudio de las lenguas y no sea un mero pretexto para llenar las cajas de las empresas privadas”.

Castellón, 12 de abril de 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ALBIOL: “EL PP DE CASTELLÓ HA D´ASSUMIR RESPONSABILITATS PER MENTIR EN EL CAS GÜRTEL”

Marina Albiol, diputada d'EUPV, considera un insult a la ciutadania que el PP de Castelló mentira descaradament en negar cap vinculació amb la trama Gürtel, com ha quedat demostrat, en alçar-se el secret de sumari. “D'açò es deriven necessàriament responsabilitats polítiques, ens trobem davant un fet molt greu”

La diputada exigeix responsabilitats polítiques davant l'evidència que Carlos Fabra i el PP castellonenc van mentir quan van afirmar que no havien tingut cap tracte amb la trama Gürtel. “Un representant públic no pot mentir descaradament en un assumpte tan important i seguir en la política com si res haguera passat”.

Per a Albiol el sumari no sols demostra que existia una relació, sinó que aquesta era estreta i prolongada en el temps, “això fa olor a podrit, el PP ha d'explicar perquè va mentir als ciutadans i ciutadanes quan va negar tota relació amb Correa i la seua xarxa”.

La representant d'esquerres considera que el PP es troba obcecat a destruir la imatge política de Castelló, amb “Fabra imputat per diversos delictes i les noves revelacions del sumari Gürtel sobre relacions res clares amb la xarxa Orange Market” i sentència que Castelló no mereix una classe política com la que representa el PP, “unida a la mentida i la corrupció”.

Castelló, 12 d'abril del 2010
GABINET DE PREMSA D'ESQUERRA UNIDA

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ALBIOL ACUSA AL PP DE DESPRESTIGIAR LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

Marina Albiol, diputada de EUPV, considera bochornoso el desprestigio que la corrupción del PP está vertiendo sobre las instituciones democráticas y critica con vehemencia la falta de iniciativa sino la connivencia “de la dirección del Partido Popular, que ve pasar los días sin tomar medidas concretas para atajar la situación”.

A juicio de la diputada, el PP con continuos escándalos, está provocando un daño irreparable a las instituciones democráticas, “es auténticamente bochornoso que la mayoría de los dirigentes del partido, tanto nacional como a otros niveles, o callen o tiren balones fuera, es auténticamente imprescindible que demuestren mediante hechos que están actuando contra los corruptos que pueblan sus filas”.

Albiol lamenta que la imagen que proyecta el Partido Popular en estos momentos con “alcaldes, consellers, presidentes de diputación” vinculados con tramas de corrupción, cuando no directamente imputados, es deplorable y aleja a los ciudadanos de aquellos que los representan. “el cargo público parece haber olvidado el objetivo del servir a la ciudadanía para convertirse en un simple medio para el enriquecimiento personal, en una clara distorsión de la democracia”.

La representante de la formación de izquierdas advierte del peligro que la ciudadanía pueda percibir que la política “es solo cosa de oportunistas y vividores, una casta separada de la población que no debe explicaciones a nadie salvo en tiempo de elecciones, que no están para trabajar y servir a los ciudadanos sino para enriquecerse con oscuras tramas”. “Esto es muy peligroso para la salud democrática de una sociedad avanzada como la valenciana, urge tomar medidas decididas que dejen patente que los corruptos no tienen cabida, ni futuro, en nuestro sistema” termina.

Castellón, 10 de abril de 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

viernes, 9 de abril de 2010

Nota de prensa del colectivo de Castellón

EUPV RECLAMA QUE LA IMPORTANTE INVERSIÓN EN EL AVE NO ARRINCONE LA MEJORA EN LOS TRENES CERCANIAS

Marina Albiol, diputada de EUPV, reclama al Ministro de Fomento que de la misma importancia a los cercanías en Castellón como lo ha hecho recientemente con el AVE. “Esperamos que su compromiso sea tan firme y el enorme desembolso económico en la alta velocidad no vaya en detrimento del ferrocarril convencional, que al fin y al cabo es el que usa la gran mayoría de la gente”.

Albiol, aprovechando la visita del pasado jueves a Castellón del ministro de Fomento, para anunciar la línea de Tren de Alta Velocidad considera que tras escuchar las palabras de políticos de distinto signo , queda claro que en materia de infraestructuras los dos partidos mayoritarios no se diferencian en nada, tanto el PSOE como el PP priorizan las grandes líneas como el AVE, a las más tradicionales como las cercanías que son “las usadas por la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y estudiantes en gran parte”, mientras que el AVE está dirigido “a un menor número usuarios pero con mayor poder adquisitivo”.

La representante de la formación de izquierdas exige que el importante desembolso de dinero que supone el AVE, y los breves plazos anunciados para su realización, antes del 2014, no supongan una merma de las inversiones del gobierno en otras áreas en materia de infraestructuras de comunicación que necesitan urgentemente una atención del ejecutivo nacional.

La diputada espera que las grandes prisas por llevar a cabo el AVE, también vengan acompañadas antes del 2014 de una mejora de las comunicaciones por tren convencional con el norte de Castellón, “no vaya a ser que consigamos llegar en menos tiempo en ferrocarril a Madrid que a Vinaròs, sería sinsentido y una desfachatez”.

Castellón, 09 de abril de 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

jueves, 8 de abril de 2010

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ALBIOL: “EL PP HA CONVERTIDO EN UN NEGOCIO PRIVADO LA CIUDAD DE LAS LENGUAS”

Marina Albiol, diputada d'EUPV, acusa al Partido Popular de entregar los terrenos del actual aeroclub a la iniciativa privada “con la excusa de la Ciudad de las Lenguas” y recrimina que “hoteles, cines, y un campo de golf tiene poco que ver con la cultura y mucho “con hacer negocio con unos terrenos en primera línea de playa”.

Albiol recrimina que la primacía del interés privado queda patente observando el proyecto, utilizando la cultura como excusa se pretenden construir un campo de golf, dos hoteles de cuatro y cinco estrellas, restaurantes y cines, en cambio, “no hay acuerdo con el Instituto Cervantes, ni que titulaciones estarán incluidas en el plan de estudios, ni existen convenios con universidades, como ha reconocido el Conseller”. “Queda claro, lo que todos esperábamos, un nuevo pelotazo urbanístico, para que la empresa privada haga negocio en primera línea de playa” sentencia.

Albiol afirma que el PP "ha vendido el proyecto y lo ha convertido en un negocio para las constructoras, que evidentemente están más interesadas en el ocio que en la cultura” y añade que el los populares “desvirtúan todo lo que tocan”.

La diputada considera grotescas las palabras de Gerardo Camps, cuando describe a Gimeno “como el alma del proyecto”, y formula el compromiso de mantenerlo en el puesto, “en los últimos años no ha hecho absolutamente nada, salvo cobrar 6000 euros al mes como consejero delegado”.

La diputada recuerda que desde su formación política se presentó una proposición para que la Ciudad de las Lenguas se ubicara en un edificio ya existente y se utilizaran estos valiosos terrenos para fines sociales, “como la construcción de pisos tutelados, un geriátrico y zonas verdes, pero el Partido Popular se opuso, ahora queda claro por qué”.

Castellón, 08 de abril de 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA

Nota de prensa del colectivo de Castellón

El TSJ arxiva la denúncia del president de la Diputació contra Albiol pel cas de les enganxines “Fabra a la presó”

Marina Albiol (EU): “La Justícia corrobora l’absurd de la denuncia per injúries i calumnies de Fabra”

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha dictat el sobreseïment de la causa en entendre que els fets denunciats pel president de la Diputació de Castelló contra la diputada autonòmica d’EUPV, no són constitutius de delicte i, per tant, decreta el seu arxiu. Albiol s’ha mostrat satisfeta d’aquesta decisió judicial la qual, assegura, “ens dona la raó en que el repartiment de les enganxines còmiques durant les Festes de la Magdalena de 2007, no suposa cap delicte d’injúries i calumnies. Fabra haurà de prendre nota i esperem que de la mateixa manera que la Justícia ha resolt aquest cas, resolga també prompte el que afecta a Fabra pels nombrosos presumptes delictes que se l’imputen”.

Albiol ha agraït el recolzament de tota l’organització d’EUPV, IU, d’altres formacions polítiques i de molts ciutadans i ciutadanes “que hem rebut durant aquesta història que des del principi no va tenir ni cap ni peus. Recordem que la denúncia va ser arxivada primer als Jutjats de Castelló, però Fabra va seguir insistint. Nosaltres no podem més que concloure ara amb el que hem dit des de sempre, que la difusió de les enganxines amb l’eslògan “Fabra a la presó” no tenia cap caràcter injuriós, perquè es va fer durant unes festes on té cabuda la sàtira i la ironia”.

Per a la diputada de Esquerra Unida, la denuncia de Fabra “no ha estat més que l’estúpid intent de fer callar la veu d’aquells que estem demanant contínuament que es faça justícia, dels qui lluitem contra la corrupció. Tanmateix no ens ha fet canviar ni el més mínim, tot el contrari, ens han donat més força encara per a continuar amb la crítica i la denúncia pública de que Fabra ha d’estar fora de qualsevol càrrec públic pels nombrosos casos de presumpta corrupció en els què està imputat”, assenyala.

Albiol ha afegit: “ens agradaria que de la mateixa manera que s’ha resolt aquesta denuncia, el cas Fabra tinguera d’una vegada per totes la celeritat que requereix aquest procés judicial que s’allarga en anys i en jutges. Tal vegada acabe fent-se realitat allò que deia l’enganxina”.

València, 8 d’abril de 2010
GABINET DE PREMSA ESQUERRA UNIDA

miércoles, 7 de abril de 2010

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ESQUERRA UNIDA EXIGE AL PP CASTELLONENSE QUE DE EXPLICACIONES SOBRE SU RELACIÓN CON GURTEL

Marina Albiol, diputada d'EUPV, considera inadmisible el silencio de la cúpula del PP castellonense ante la corrupción, “no han dado ninguna explicación sobre el caso Fabra, y ahora parece que tampoco van a decir nada sobre altos cargos del PP que aparecen en el sumario de Gurtel” y exige “den la cara ante la ciudadanía y den las explicaciones pertinentes”.

La diputada de izquierdas exige que desde la Diputación o del Partido Provincial “en funciones” se den explicaciones públicas sobre las implicaciones de altos cargos del Partido Popular en la trama Gurtel, “quien quiera que sea el que mande en el PP castellonense, Martínez o Aparici, si es que ellos lo saben, den explicaciones y no se escondan tras el silencio como han hecho con el reciente informe pericial sobre el caso de Fabra”.

Personajes del PP como Font de Mora, Víctor Campos, Ricardo Costa y Ana Michavila y Carlos Fabra “recibieron regalos tremendamente sospechosos” y nos recuerdan que Castellón también está profundamente implicado en la trama de corrupción. “Por desgracia los tentáculos de Gurtel llegan a todas partes”, asegura la representante de la formación de izquierdas, pero los principales dirigentes del PP en nuestras comarcas, “parecen no darse por enterados, completamente absorbidos por las luchas de poder por la sucesión de Carlos Fabra”.

Albiol recuerda que en la actualidad el Ayuntamiento de Castellón tiene abierta una comisión de investigación también relacionada con contratos a empresas vinculadas a la trama Orange Market. “en suma, una visión desoladora de la realidad política del PP, en nuestras tierras, con el colofón del caso Fabra”.

Para la diputada, los políticos se deben a la sociedad que es quien los ha colocado mediante unas elecciones en el cargo que ocupan, “por desgracia algunos no lo entienden así”, y finaliza afirmando, “es intolerable, como habiendo importantes personas del Partido Popular castellonense relacionadas con la trama Gurtel, no den la cara, algo tendrán que decir, al menos por decencia y decoro”.

Castellón, 07 de abril de 2010
GABINET DE PREMSA DE ESQUERRA UNIDA

martes, 6 de abril de 2010

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ALBIOL: “FABRA HAURIA D’ABANDONAR LA PRESIDÈNCIA DEL PP PROVINCIAL I SER EXPULSAT DEL PARTIT”

Marina Albiol, diputada d’EUPV, considera incomprensible la inacció del PP davant un cas tan greu de corrupció com el cas Fabra. “Mentre el PP de Rajoy i Cospedal elabora codis de bona conducta i parla de compromís d'exemplaritat, a Castelló la justícia demostra la irregularitat dels comptes del seu President Provincial”.

La diputada d'esquerres considera la posició de Carlos Fabra s'està fent cada dia més insostenible, i que encara que molt lentament, “les dades que van sent revelats del cas, reforcen cada dia la postura que ha defensat contra vent i marea la meua formació política i van acorralant el president de la diputació” i afegeix que s'ha donat un salt qualitatiu, “Fabra ha d'exposar davant el jutge d'on ha eixit els 5,3 milions que ha ingressat, origen que sempre s'ha negat a aclarir davant l'opinió pública”.

Segons el parer de la diputada les noves revelacions, fan insostenibles les posicions dels alts càrrecs del PP estatal, “han de prendre cartes en l'assumpte, i expulsar Carlos Fabra del seu partit si no explica d'on procedeix aquesta enorme fortuna que ha anat atresorant en els últims anys, o quedar com a còmplices de la corrupció que esguita Castelló”.

Albiol considera que el PP deu una explicació a la ciutadania de perquè “recolzen i mantenen en el càrrec a un home com Fabra, quan ja ha quedat demostrat la irregularitat dels seus comptes” i afegeix que mentre a “altres per menys els han suspès de militància, Fabra sembla intocable, ni tan sols li demanen explicacions”.

Castelló, 06 d’abril de 2010
GABINET DE PREMSA D’ESQUERRA UNIDA

sábado, 3 de abril de 2010

Nota de prensa del colectivo de Castellón

ALBIOL EXIGEIX QUE NO ES SUBVENCIONEN LES LITURGIES DE LA SETMANA SANTA AMB DINERS PÚBLICS

Marina Albiol, diputada d’Esquerra Unida, considera que cal separar el que són actes de caràcter popular o cultural del que són actes purament litúrgics

La diputada d’Esquerra Unida, Marina Albiol, considera que els diners públics no poden servir per a subvencionar activitats purament religioses, exclusives d’una de les confessions que existeixen actualment al nostre País. “Els ajuntaments i les Diputacions han de representar a tota la ciutadania i no poden generar greuges comparatius entre les diferents confessions subvencionant les activitats religioses de l’església catòlica i no de les altres”.

Albiol considera que cal separar el que són actes de caràcter popular o cultural del que són actes purament litúrgics. “Amb els diners públics s’ha de fomentar la cultura i les activitats de caràcter popular que es fan aquestos dies a molts pobles de les nostres comarques, però mai qüestions purament religioses”.

La diputada assegura que des d’Esquerra Unida respectem absolutament els actes que celebra l’església catòlica els dies de Setmana Santa, “però considerem que aquestos no poden ser sufragats amb els diners de tots els ciutadans i ciutadanes. Vivim en un Estat laic, i per tant les activitats religioses han de ser sufragades per els propis creients o practicants de les diferents confessions”.

Castelló, 3 d’abril de 2010
GABINET DE PREMSA D’ESQUERRA UNIDA

viernes, 2 de abril de 2010

Nota de prensa del colectivo de Castellón


ALBIOL: “EL CONSELL SE HA COLOCADO DEL LADO DE LOS EMPRESARIOS Y EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES DE MARIE CLAIRE”

Marina Albiol, diputada de EUPV, critica que el Consell se haya colocado del lado de los intereses de la empresa, en lugar de defender los de los y las trabajadoras castellonenses. “Lo que ha hecho es claramente chantajear a los sindicatos, para obligarlos a firmar en desventaja”.

Albiol critica duramente la gestión que ha hecho el Consell desde que se inició el ERE en Marie Claire, “nunca les ha interesado defender los intereses de los y las trabajadoras” y es inaudito que forzara la situación provocando un pacto en situación desventajosa para los empleados sujetos al ERE, “con la amenaza de que el regulación se firmaría independientemente de si se llegaba a un acuerdo o no”.

Para la representante de izquierdas esto abre un negro panorama para los trabajadores, “las empresas tendrán la sartén por el mango, a la hora de negociar con los sindicatos, al conocer que la administración firmará pase lo que pase” y añade que esto deja en una situación de vulnerabilidad e indefensión “a los defensores de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que son los sindicatos”.

Con esta actuación, el Partido Popular ha descubierto su verdadera cara, afirma la diputada, en vez de mediar para solucionar el conflicto, “se ha colocado descaradamente de una de las partes, el sector privado”, que argumenta “solo desea deslocalizar su producción a lugares con mano de obra barata, y así obtener mejores beneficios”.

Castellón, 02 de marzo de 2010
GABINETE DE PRENSA DE ESQUERRA UNIDA