jueves, 24 de septiembre de 2009

Colectiu de Nules

Vos remetem moció d´EU que ha segut aprovada per unanimitat al plenari de Nules, en referència al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social Sixto Salvador Casinos i Vicent Manuel Hueso Planelles, membres del Grup Municipal d´Esquerra Unida a l´Ajuntament de Nules, presenten davant del plenari d´aquest ajuntament, per al seu debat i aprovació, si s´escau, la moció fonamentada en la següent 


EXPOSICIÓ  DE MOTIUS
    
Han transcorregut ja 14 anys des de que en el Pacte de Toledo tots els partits polítics es comprometeren a la desaparició del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social (REASS). Cal dir que en cap país de la Unió Europea existeix un règim tan perjudicial per als treballadors i treballadores de cap sector, com és el que afecta als del camp, sense que fins ara s´haja donat cap solució a aquesta situació discriminatòria.
      En 2004, i amb l´arribada del PSOE al govern d´Espanya, el ministre de Treball Jesús Caldera va arribar a un acord amb els agents socials per a que els treballadors i treballadores del REASS passaren a tindre els mateixos drets que els del Règim General a partir del 1 de gener de 2009. Eixe acord ha segut incomplit, havent-se produït només una mínima reforma que no pal·lia la situació de precarietat socio-laboral d´un col·lectiu d´assalariats molt important, tant a les nostres comarques com al nostre poble. Així, les pensions i prestacions de seguretat social com puguen ser les de jubilació, viudetat, incapacitat temporal, etc, segueixen sent molt més baixes que la mitjana estatal, cobrant-se no sobre el salari real com passa en el Règim General, sinò sobre bases de cotització prefixades molt properes a les mínimes, la qual cosa supossa una discriminació i marginació intolerable cap als treballadors del camp, que ni tan sols tenen dret a la jubilació anticipada.
      Per tant presentem al plenari la següent

MOCIÓ

1,- Instar al Govern de l´Estat Espanyol la desaparició del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social, per ser un règim especialment lesiu per als treballadors i treballadores del camp.
2,- Instar a les parts implicades en el Diàleg Social per a que arriben a un acord que canvie aquesta situació anòmala, donant-se compliment a allò acordat el 2004. De no produïr-se en breu termini, instem al govern que procedeixca, amb les fórmules legals que pertoquen, a acabar definitivament amb la situació discriminatòria que pateixen els treballadors i treballadores del camp respecte a la resta.
3,- Remetre aquest acord plenari al Ministeri de Treball, al Consell de Ministres, i a la Presidència del Govern de l´Estat Espanyol. Igualment serà  remés al Consell de la Generalitat Valenciana. Sixto Salvador Casinos       Vicent M. Hueso Planelles 
Nules, 24 de setembre de 2009.   

No hay comentarios:

Publicar un comentario